Utbildning kan se ut på lite olika sätt beroende på vad det är för sorts utbildning eller vart den arrangeras. Det kan bland annat ske som praktikant, vid lärosäten och skolor eller helt enkelt självständigt vid exempelvis ett bibliotek. Man brukar dock skilja mellan icke formell utbildning, informell utbildning och formell utbildning där den formella utbildningen avser en traditionell skolgång med grundskola till universitet, det kan också vara andra utbildningar som ger en formell kompetens inom ett visst område. Grundregeln är att kompetensen ska vara verifierbar och giltig.

Med informellt lärande menar man istället lärande som sker under livet såsom läsning, utbyte mellan kontakter och olika erfarenheter man har i livet. Den icke formella utbildningen är all sådan utbildning som sker utanför den formella utbildningen så som utbildningar inom företag, intressegrupper och organisationer.

Det har funnits folkskolor och grundskolor åtminstone sedan det antika Grekland hade sin högperiod vilket även gäller högskolor och studier inom religion, naturvetenskap och filosofi. Även under Jesus tid var det en plikt i Israel att barnen skulle lära sig olika religiösa påbud så som exempelvis Mose lag. Detta judiska skolväsende förstördes dock efter att romarna övertog Israel.

I den tyskspråkiga delen av världen uppkom under reformationen den så kallade folkbildningstanken som innebar att alla människor i viss grad är beroende av utbildning för att ett samhälle ska fungera på så bra sätt som möjligt. Detta bidrog så småningom till att folkskolor uppstod runt om i Europa vilket i sin tur har lett till att utbildning idag i västvärlden ses som en självklarhet och som en mänsklig rättighet. I Sverige finns det exempelvis skolplikt vilket innebär att alla människor måste genomgå åtminstone en grundskoleutbildning. Det har också blivit allt vanligare de senaste 50 åren att folk vidareutbildar sig på högre nivå inom exempelvis en högskola eller ett universitet.