Något som är ett slags grundfundament i all form av utbildning är kommunikation och språk eftersom all kunskap i huvudsak förmedlas i språklig form, antingen genom att man läser eller genom att man lär sig via komunikation. Elevers inlärning värderas därför ofta på språkliga grunder och kunskaper inom ett eller flera språk är något som lärs ut inom alla allmänna läroverk. Man lär sig bland annat fackspråk, det egna språket eller ett andraspråk.

Under lång tid ända fram till 1700-talet skedde all utbildning på latin då kyrkan hade hand om utbildningen. Därför krävdes det att man kunde latin innan man överhuvudtaget kunde utbilda sig inom ett annat område. Man var dels tvungen att kunna tala språket, men också att skriva och att läsa på latin. Idag kan man säga att engelskan har tagit latinets plats och när man pluggar på universitet i Sverige ses det som en självklarhet att man kan engelska och många läroböcker i ämnen är ofta skrivna på engelska.

Undervisningen i hemspråket ges ofta stort utrymme i utbildningen i alla länder och fungerar dels för att språket ska hållas vårdat men också för att det anses nödvändigt för att en individ ska fungera i samhället vilket gäller oavsett om språket är ens första eller andra språk. Det sker också undervisning i andra språk och kanske fram för allt i engelska som i Sverige och många andra länder är ett ämne som är obligatoriskt. Det lärs ut för att underlätta utbyte mellan människor med olika modersmål. Det är också möjligt att lära sig ett tredje språk och dessa är ofta något av de större europeiska språken i Sverige så som spanska, tyska och franska.

Vikten av utbildningen inom språk har också lett till att man lagt stora resurser för att hjälpa de som har svårigheter så som dyslexi.