Något som verkligen är en viktig förutsättning för att ta till sig utbildning är att man har en förmåga till inlärning. Människors inlärning är anpassad till dess specifika ålder och ser olika ut beroende på om man är vuxen, barn eller tonåring. Däremot varierar även förmågan till inlärning inom alla grupper och de kan vara mycket stora när det gäller att exempelvis ta till sig ett nytt språk eller en abstrakt kunskap. Variationen beror kanske främst på genetiska faktorer men har också att göra med sociala betingelser och vilken miljö man har växt upp i. Har man växt upp i en lugn och trygg miljö är det lättare att exempelvis koncentrera sig än i en stökig miljö.

Man kan definiera inlärningen som en slags aktivitet som sker på det inre planet där uppfattningar förändras och skapas om saker och ting. Inlärning är till stor del baserat på minnet vilket också har att göra med hur pass meningsfull man tycker att kunskapen som lärs ut är. En kunskap som en person anser vara viktig är mycket lättare att lära in än en kunskap som anses som mindre viktig. Dessutom är faktorer som att kunna vara uppmärksam och motivation viktiga för inlärningen.

Man kan använda sig av olika inlärningstekniker beroende på sammanhang och personlighetsdrag. Vissa lär sig texter utantill och kommer ihåg vad som står i en text medan vissa lär sig bättre genom att förstå dess innebörd. Att lära sig innebörden har dock en större vikt när det gäller att bilda sig en uppfattning om och att dra slutsatser av det inlärda. Detta brukar kallas för holistisk samt ytlig inlärning där holistisk inlärning innebär att man lär sig innebörden medan ytlig inlärning innebär att man förstår texten på ett ytligt plan. Det är ofta de med holistisk inlärning som utvecklar bredare kunskaper inom ämnesområden.